Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä

ovat mm. liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Kuntoutuksen avulla asiakas:

  • oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
  • saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
  • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
  • oppii rentoutumista, tasapainottumista ja stressinhallintaa
  • kykenee itse säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan
  • pystyy omien oivalluksiensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
  • kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
  • pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan
  • oppii vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa.