Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistumisen suositukset

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin osaamisen edellytyksenä on fysioterapeutin jatkuva oma kehollinen prosessi, jotta työskentely viitekehyksessä on mahdollista. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen, toimintakykyyn ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen herättämien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Erityisesti suosittelemme psykofyysistä työskentelyä ihmisille, joilla on:
– mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
– stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
– traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.
– pitkittyneitä kiputiloja
– neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakyvyn häiriöitä
– vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat mm. erilaiset liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Kuntoutuksen avulla asiakas:
– oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
– saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
– löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
– oppii keinoja rentoutumiseen ja stressin säätelyyn
– oppii tunnistamaan ja säätelemään vireystilaansa
– kykenee itse tunnistamaan ja säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan
– pystyy omien oivallusten avulla vaikuttamaan oireiden, kuten kipujen syihin
– kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
– pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan ja toimintakykyään
– oppii vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos, kasvu ja kehitys kohti oman elämänsä hallintaa.

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuminen

Opinnot:

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistumisen suosituksena on vähintään 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden kerääminen erikoistumis- tai täydennyskoulutuksista, jotka ovat korkeakoulupohjaisia ja korkeakoulujen järjestämiä koulutuksia.

Psykofyysisen fysioterapian erikoistuminen edellyttää psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen (TAMK tai KARELIA AMK, 15 op, aiemmin 10-30 op). Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus tarjoaa erikoisalan viitekehyksen. Erikoistumista vahvistaa esimerkiksi Basic Body Awareness Terapia (BBAT, 40 op). BBAT on psykofyysisen fysioterapian menetelmäopinto, joka nojaa psykofyysiseen viitekehykseen.

Sovellettu rentoutus sekä erilaiset rentoutus- ja kehotietoisuusmenetelmät, tanssi- ja liiketerapian opinnot, kipuun tai traumaterapiaan liittyvät koulutuskokonaisuudet sekä lyhytterapeuttiset hengityskoulut, motivoivan haastattelun ja validoivan keskustelun koulutukset sekä monet muut lyhyemmät fysioterapia-alan koulutukset tukevat ja täydentävät psykofyysisen fysioterapian osaamista.  Erikoistumisen osaamista suositellaan ylläpitämään osallistumalla vuosittain esimerkiksi Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistyksen järjestämiin syyskoulutukseen sekä kevättapaamiseen. Myös muut lyhyemmät alan koulutukset voidaan katsoa ammattitaitoa ylläpitävinä.

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneita fysioterapeutteja toimii erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, työterveysasemilla, kuntoutuskeskuksissa, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Suositus työnohjaukseen

PSYFY suosittelee työnohjausta kaikille psykofyysistä fysioterapiaa tekeville fysioterapeuteille.

Jokainen psykofyysinen fysioterapeutti toimii Suomen Fysioterapeutit ry:n eettisten suositusten mukaisesti.

PSYFY hallitus
(päivitetty 12.1.2022)