Basic Body Awareness Terapia

BASIC BODY AWARENESS TERAPIA (BBAT)

Basic Body Awareness Terapia on näyttöön perustuva fysioterapiamenetelmä, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön.

BBAT perustuu Jacques Dropsyn työhön koskien teorioita ihmisen olemassaolosta ja liikkumisen ulottuvuuksista. Hän kehitti menetelmää 1960 – 70-luvuilla. Dropsy piti kursseja Ruotsissa 1970-luvulta lähtien, jolloin ruotsalainen fysioterapeutti Gertrud Roxendal löysi menetelmän ja alkoi systemaattisesti soveltaa sitä fysioterapiaan. Dropsyn menetelmästä psykotonia tuli fysioterapiamenetelmä ”basal kroppskännedom”, ” basic body awareness therapy”. Roxendal väitteli aiheesta vuonna 1985.

BBAT on havaittu vaikuttavaksi fysioterapiamenetelmäksi useiden vaivojen ja oireiden hoidossa. Monesti on vaikea havaita missä sitä ei voisi käyttää. BBAT- menetelmä vastaa hyvin nykyajan terveyttä uhkaaviin haasteisiin, muun muassa stressiin. Näin ollen menetelmää käytetään jo ympäri Suomen ennaltaehkäisevänä työmuotona muun muassa työterveyshuollossa, stressinhallintaryhmissä ja kuntoutuksessa. BBAT:lla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaisena hoitomuotona syömishäiriöisten, kipu- ja fibromyalgiapotilaiden sekä traumatisoituneiden hoidossa. Masennusta, persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa sairastavat ovat hyötyneet BBAT- hoitomuodosta.

BBAT sisältää arkea helpottavia yksinkertaisia liikeharjoituksia. Harjoituksia voidaan tehdä makuulla, istuen, seisten ja kävellen. Harjoittelu voi sisältää pariharjoituksia, äänenkäyttöharjoituksia sekä pehmytkudoskäsittelyjä. BBAT kietoo yhteen tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisen läsnäolon liikeharjoittelun kautta. Olennaista terapiassa on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus sekä keskustelut liittyen asiakkaan havaintoihin, kokemuksiin, oivalluksiin ja oppimiseen. BBAT voi auttaa myös fysioterapeutin omassa arjessa ja jaksamisessa.

BBAT sisältää strukturoidun kuntoutusohjelman, johon kuuluvat harjoitteiden lisäksi luotettavat arviointimenetelmät (Body Awareness Rating Scale ja Body Awareness Scale-Interview). BBAT soveltuu sekä yksilötyöhön että ryhmien kanssa työskentelyyn.

 

BBAT KOULUTUS

Basic Body Awareness Methodology (BBAM) –opintoja järjestetään Bergen University Collegessa Norjassa. Opinnot tutkintoineen ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Tämä antaa BBAT-terapeutti (Basic Body Awareness Terapeutti) – pätevyyden.

Suomessa BBAT -terapeuttikoulutuksen järjestämisestä tällä hetkellä vastaa Kirsti Niskala. Hän on pitänyt BBAT kursseja BBAM koulutukseen pohjautuen yhteistyössä Metropolian, Savonian ja TAMK:n kanssa. Suomessa Basic Body Awareness Terapia -terapeuttikoulutus toteutuu kuuden intensiivijakson myötä, joista neljä 5-päiväistä ja kaksi 2-3-päivästä. Intensiivijaksojen jälkeen tehdään käytännön harjoituksia ja luetaan BBAT-kirjallisuutta. Jokaisen harjoittelujakson jälkeen kirjoitetaan raportti kaikesta tehdystä työstä ja kokemuksista. BBAT I:n jälkeen kirjoitetaan omasta harjoittelusta, BBAT II:n jälkeen yksilöhoidoista, BARS-seminaarin jälkeen BARS:in käytännön sovelluksista, BBAT III:n jälkeen ryhmätyöskentelystä ja Projektiseminaarin jälkeen tehdään päättötyö BBAT menetelmän käytöstä käytännön työssään. BBAT IV kurssilla jokainen osallistuja antaa näytön pätevyydestään BBAT käytännönharjoitusten ohjauksessa, teoriaosaamisessa ja projektityöstään. Kaikki vaiheet hyväksytysti läpikäynyt saa käyttää BBAT-terapeuttinimikettä. Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä.